مهمترین بارش‌های شهابی سال ۱۳۹۹، بارش شهابی برساووشی و جوزایی هستند که در مرداد و آذرماه به وقوع می‌پیوندند.اما بارش‌های شلیاقی، عوّایی، برساووشی، ثوری، جباری، اسدی، جوزایی، ربعی نیز جز بارش‌هایی هستند که در سال ۹۹ به وقوع می پیوندند.

فردا سوم اردیبهشت ماه بارش شهابی شلیاقی رخ می دهد. بارش شهابی شلیاقی یکی از بارش های شهابی سالانه است که کانون بارش آن در صورت فلکی شلیاق به نظر می‌رسد. این بارش شهابی معمولاً در اردیبهشت ماه به اوج خود می‌رسد و از تودهٔ ذرّات باقی‌مانده از دنباله دار« C/۱۸۶۱ G۱ »که سال نجومی‌ای حدود ۴۱۵ سال خورشیدی دارد و در سال ۱۸۶۱ میلادی یافت شد منشأ می‌گیرد.
نرخ ساعتی سرسویی اوج این بارش معمولاً حدود ۲۱ است امّا گاهی از ۱۵۰ بیش تر می‌شود.

بارش شهابی شلیاقی از ۲۶ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت فعال است اما اوج بارش چهارشنبه ۳ اردیبهشت خواهد بود.

در زمان اوج بارش حدود ۱۸ شهاب در ساعت وجود دارد. البته گاهی نیز این تعداد افزایش می‌یابد. مانند بارش سال ۱۳۶۱ که ۹۰ شهاب در ساعت ثبت شد.

پیش بینی شده که اوج بارش امسال ساعت ۱۲:۱۰ روز ۳ اردیبهشت رخ دهد. البته در طی سالها مشاهده شده که این زمان ممکن است تغییر کند.

بازه‌ اوج بارش از ۳:۱۰ تا ۱۴:۱۰ سوم خرداد باشد.

در مناطق میانی ایران حدود ساعت ۱۹:۴۵ خورشید غروب و حدود ۶:۱۰ طلوع می‌کند.

از حدود نیمه شب که کانون بارش به نیمه آسمان می‌رسد زمان مناسبی برای رصد است.

ارتفاع ۶۰ درجه از افق برای رصد شهابها مناسب است. در جهت جنوب شرقی نیز صورت‌های فلکی جالبی همراه با راه شیری دیده می‌شود.

در بررسی هر بارش شهابی، عامل «نرخ ساعتی سمت‌الراسی – ZHR» بیانگر تعداد شهاب‌ها در آسمانی کاملاً تاریک و هنگامی است که کانون بارش در نزدیکترین موقعیتش نسبت به سمت‌الراس قرار دارد. همچنین در بررسی هر بارش، فاز ماه در زمان اوج بارش نیز مهم است.
#astrology #horoscope#jyotish #astronomy

Leave a Reply

Your email address will not be published.