Youtube

Ajira ahi video re apanamane janiparibe ki ajira Sampurna 12 ti rasira rasifala.au ta sahita kichi upaya jahaki apanamananka pain khub upakari heba.